You are here
Home > Blog

Elske Kampen wint beide Fedde Schurerprizen

Freed 12 oktober 2012 hat Elske Kampen sawol de Fedde Schurerpriis foar it bêste debút fan de trije jier foarôfgeand oan de útrikking as de Fedde Schurerpublykspriis wûn foar Fan glês it brekken.

 

Ut it sjueryrapport: ” ‘In eksposee fanwurdrykdom en taalbehearsking’, neamde Eppie Dam yn de Ljouwerter Krante de bondel Fan glês it brekken fan Elske Kampen en Cornelis van der Wal fûn yn it Friesch Dagblad de bondel sels no al ‘ in klassiker’. Dat binne grutte wurden foar in earsteling, mar se binne terjochte. De ienheid yn tematyk en de ûnderlinge gearhing fan de fersen yn Fan glês it brekken waarden ek troch de sjuery bewûndere.”

Top