You are here
Home > Blog

‘Man en mem’ nominearre foar Gysbert Japicxpriis 2017

Man en mem fan Elske Kampen is ien fan de fiif nominearre dichtbondels dy’t selektearre binne foar de Gysbert Japicx Priis 2017. Dizze grutte priis fan de Fryske literatuer is neamd nei de santjinde-ieuske Fryske renêssânsedichter Gysbert Japicx. De priis is yn 1947 ynsteld troch it Provinsjaal Bestjoer en wurdt tsjintwurdich om de twa jier útrikt, de iene kear foar proaza, de oare kear foar poëzij. De winner wurdt op sneon 14 oktober 2017 yn Boalsert bekendmakke. Lês fierder by Ensafh.

 

Top